Estreamos Equipo Directivo!

Hoxe presentámonos nós!
O curso académico xa comezou, e con el, iníciase unha nova etapa cun novo equipo directivo, estamos cheos de entusiasmo e con ganas de collelo testemuño dos equipos anteriores.
Este equipo está formado polas seguintes persoas:
Yolanda, de Educación Infantil.
Mónica, de Educación Primaria.
Sara, de Educación Secundaria.
Lorena, de Formación Profesional.
Xoan, coma Xefe de Estudos.
María, do Departamento de Orientación.
Jorge, de Administración.
Anuncia, coma representante da Entidade Titular,
E Antonio, coma Director.

Equipo de Normalización Lingüística do noso centro.

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

No Colexio Plurilingüe San José de la Guía, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega ten un papel fundamental no deseño, posta en práctica e revisión do plan de promoción da lingua galega.

Está supervisado pola dirección do centro, e formado por profesorado, un representante do alumnado de E.S.O. e un representante do PAS.

A principio de curso planifican os obxectivos e actividades a desenvolver en cada nivel educativo, aportando recursos para o profesorado, o alumnado e as familias.

OBXECTIVOS XERAIS E LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA O FOMENTO DA LINGUA GALEGA.

Facemos nosos nesta epígrafe os obxectivos xerais do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega cando di que cómpre:

  • Garantirlle a posibilidade de vivir en galego a quen así o desexe, sabendo que conta co amparo da lei e das institucións.

  • Conseguir para a lingua galega máis funcións sociais e máis espazos de uso, priorizando a súa presenza en sectores estratéxicos.

  • Introducir na sociedade a oferta positiva de atender o cidadán ou cliente en galego como norma de cortesía dun novo espírito de convivencia lingüística.

  • Promover unha visión afable, moderna e útil da lingua galega que esfarele prexuízos, reforce a súa estima e aumente a súa demanda.

  • Dotar o galego dos recursos lingüísticos e técnicos necesarios que o capaciten para vehicular a vida moderna.

Así mesmo os obxectivos nos nosos plans anuais están orientados polos obxectivos do PXNL para o ensino:

  • Asegurar a galeguización de todos os niveis do sistema educativo, tanto no ámbito docente coma no das relacións interpersoais entre os distintos membros da comunidade educativa.

  • Fomentar a transmisión da lingua galega no ámbito familiar.

  • Habilitar dentro da cultura xuvenil espazos de uso para o galego, a través dunha oferta de produtos de demanda masiva no eido da cultura e do ocio.

  • Fomentar entre a mocidade os valores funcionais, identitarios e diferenciais da lingua galega.

Estes obxectivos están desenvolvidos no Plan de dinamización lingüística do Centro.