A Educación Primaria no noso centro

OBXECTIVO XERALbook_guide_hero_books

Crear un ambiente de convivencia entre todo o equipo de ensinanza-aprendizaxe, mediante: o cumprimento das normas do Centro, o autocontrol, o esforzo, a espera activa frente a sociedade da inmediatez, o diálogo e o traballo en equipo.

Asemade, aumentar o grao de conciencia medioambiental no noso Centro Educativo, para que dende o noso compromiso cristián melloremos o coidado do noso contorno, entre todos/as.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

 • Cumprir as normas mínimas
 • Traballar nun ambiente de serenidade con atención e interese
 • Ser paciente, non insultarse nin pegarse.
 • Respectar o traballo dos compañeir@s.
 • Saber perdoar e compartir como actitude cristiá.
 • Utilizar fórmulas de cortesía coma, por favor, grazas, perdón, bos días…
 • Ser respectuos@ co noso entorno.

NORMATIVA

 • A puntualidade e asistencia son unha esixencia para o aproveitamento escolar.
 • Deben xustificar as faltas de asistencia e a puntualidade os/as titores/as.
 • É obligatorio asistir á clase ben uniformados. Se non o fan, comunicaráselle aos pais/nais por escrito. Si é reincidente aplicarase o PT 10.
 • Non correr nin berrar nas escaleiras, corredores e aulas. A sanción será repetir a acción tantas veces como sexa necesario.
 • Non poden saír ao baño na primeira hora de clase, despois do recreo e nos cambios de clase, salvo excepcións.
 • Cumplir as sancións impostas por calquera profesor:
 • Cando o seu comportamento non sexa o correcto
 • Cando non realicen as tarefas escolares de aprendizaje
 • Cando reiteradamente non sexan puntuais.-As sanción serán: privar @s alumn@s de actividades lúdicas coma ir ó vídeo, participar en xogos, vir traballar pola tarde á biblioteca ou cambialos de grupo momentáneamente. Se comete unha falta grave ( páx 31 e 32 do RRI) cubrirase un parte de comportamento
 • As subidas e baixadas ó patio faranse por orde de lista. Subirán dun en un sen berrar nin correr. A sanción será repetir a acción as veces necesarias.-Dos obxectos de valor, cartos etc, que poidan ser substraidos polos/as nen@s non se responsabiliza o Colexio. Eso si, tomaranse as medidas educativas e humanamente posibles para recuperalos. É recomendable tomar medidas preventivas e non traelos á clase.-Para respectar o traballo dos/as alumnos/as tanto pais/nais coma xente allea, non poden acceder ás clases en horario escolar, deixarán os avisos en recepción.-Respectamos material e instalacións comúns.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s